Jakiekolwiek doniesienia na temat stanu światowej gospodarki i finansów wywołują duże zainteresowanie. Nie dziwi więc, że tak samo stało się w przypadku ostatniego raportu opublikowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Zwłaszcza, że poinformowano w nim o zagrożeniu dla globalnej stabilności finansowej. Według MFW pogorszenie sytuacji w krajach rozwiniętych wynika częściowo z trudności związanych ze wzrostem gospodarczym. Z kolei na stabilność finansową rynków wschodzących negatywnie wpłynęły spadki cen surowców.

BBC informuje, że MFW jest zaniepokojone ogólnym stanem globalnej gospodarki. Raporty opublikowane przez instytucję wskazują, że jest ona obecnie bardziej podatna na różnego rodzaju wstrząsy. Ostrzeżenie dotyczące stabilności systemu finansowego wynika zatem częściowo z gorszej oceny kondycji globalnej gospodarki. Pogorszeniu uległ również stan finansów publicznych większości państw. Należy przy tym podkreślić, iż te same czynniki zagrażają finansom publicznych w krajach biednych i bogatych.

MFW obawia się zarówno powolnego tempa wzrostu gospodarczego, jak i niskiego poziomu inflacji. Istotne zagrożenie stwarza także niepewność dotycząca wyników ekonomicznych Chin. Spowolnienie gospodarcze zaszkodziło kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na tym rynku oraz nasiliło zjawisko tzw. trudnych kredytów. Według MFW, póki co owe problemy znajdują się pod kontrolą. Istnieje jednak zagrożenie, że – w przypadku pogorszenia się sytuacji – ich skutki mogą uderzyć w pozostałe gospodarki, w szczególności rynków wschodzących.

W raporcie wskazano również na problem skutków kryzysu finansowego w krajach bogatych, zwłaszcza w strefie euro. Za budzący obawy uznano sektor bankowy Włoch, Grecji, Portugalii a nawet Niemiec. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest duża liczba niespłacanych kredytów. Zdaniem MFW globalną stabilność finansową naruszają również niskie ceny ropy, zwłaszcza w krajach eksportujących ten surowiec. Jak podkreśliła Christine Lagarde, nie ma jeszcze powodów do bicia na alarm odnośnie stanu światowej gospodarki, ale konieczne jest zachowanie ostrożności.